polski Polska  małopolskie  limanowski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal Wtorek - 30 wrzesnia 2014 Geraldy, Honoriusza, Wery    "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludˇmi, ale przez człowieka" - autor nieznany  
 Menu
 - Urz±d Gminy
 - Biuletyn ZGODA
 - Szkoły i organizacje
 - Gospodarka 
 - Sołectwa
 - Turystyka
 - Historia i tradycje
 - Informator
 - Zdjęcia
 - Położenie
 - LEADER+ Strategia
 - Ogłoszenia
 - Deklaracje Podatkowe
 - Projekty - UE
 - Pogoda w NiedĽwiedziu
 - Nabór na stanowiska
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
   PRZETARGI
Wywóz odpadów ogólno komunalnych z terenu Gminy NiedĽwiedĽPowrót

Nr ZPUG/27/2003


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

1. Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002, e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz odpadów ogólno komunalnych z terenu Gminy NiedĽwiedĽ w ilo¶ci 1920 m3 rocznie (160 m3 ryczałtowo miesięcznie) gromadzonych w kontenerach KP-7
Kategoria wg. polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 90.00.2

2. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie podlegaj±cy wykluczeniu na podstawie art. 19 ust 1 , spełniaj±cy warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój nr 6 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz.od 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat - pokój nr 9, do dnia 22.12.2003 r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta na usługi w zakresie wywózu odpadów ogólno komunalnych .

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 22.12.2003 r. o godz. 9,10.

9. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.


Data publikacji: 2003-12-12

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 3.852,80 złotych miesięcznie
Cena najdrozszej: 6.848,00 złotych miesięcznie


P.U.K. "EMPOL" sp. z o o.
34-451 Tylmanowa, o¶. Rzeka 133
tel.(018) 2625095
Cena wybranej oferty 3.852,80 złotych miesięcznie w tym podatek VAT w kwocie 252,80 złotych.


©Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom